RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych przez naszą jednostkę medyczną danych osobowych pozostanie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ MEDILIFE w Piasecznie ul. Gerbera 14, 05-500 Piaseczno, NIP: 5213641487 dalej zwany: „MEDILIFE”.

MEDILIFE będzie przetwarzać pozyskane dane w związku z realizowanymi świadczeniami medycznymi.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez MEDILIFE obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Szpitala Nowowiejskiego – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, MEDILIFE będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

  1. w celu realizacji świadczeń medycznych,
  2. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
  3. w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia MEDILIFE oraz realizacji usług dodatkowych i innych świadczonych przez MEDILIFE oraz innych umów, w których są Państwo stroną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów) w okresie wymaganym przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie wskazanym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących MEDILIFE i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Medilife opierać się będzie na zasadzie legalności.

Państwa dane zgromadzone przez MEDILIFE mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów MEDILIFE oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NZOZ MEDILIFE w Piasecznie, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem email biuro@cm-medica.pl lub pod adresem Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ MEDILIFE w Piasecznie ul. Gerbera 14, 05-500 Piaseczno, NIP: 5213641487.

W MEDILIFE zgodnie z RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem email biuro@cm-medica.pl lub pod adresem Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ MEDILIFE w Piasecznie ul. Gerbera 14, 05-500 Piaseczno, NIP: 5213641487.

W przypadku udostępnienia przez Państwa MEDILIFE danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do konta w aplikacji lub na stronie internetowej), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

  1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych MEDILIFE,
  2. o tym, że MEDILIFE jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego MEDILIFE pozyskał ich dane.

MEDILIFE ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do Narodowego Funduszu Zdrowia i innych podmiotów w związku z realizacją świadczeń, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.