Zespół Leczenia Środowiskowego – NFZ

Świadczenia medyczne w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) w całości finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. ZLŚ funkcjonuje w oparciu o kadrę medyczną, w skład której wchodzą lekarze psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, pielęgniarki środowiskowe oraz pracownicy społeczni. Jego zadaniem jest nieść pomoc osobom chorym psychicznie – w ich środowisku, w domu ale również w ramach leczenia w placówce medycznej Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Oferta Zespołu Leczenia Środowiskowego kierowana jest w szczególności do Pacjentów:

     - z zaburzeniami psychotycznymi - schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne,
     zaburzenia urojeniowe,
     - których dotknęły choroby afektywne - depresja, choroby afektywne jedno-
     i dwubiegunowe,
     - z zaburzeniami psychicznymi,
    - ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających
     ze względów terapeutycznych w środowisku domowym,
    - którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają
     dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych
     i rehabilitacyjnych,
    - z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia
     w oddziale szpitalnym lub poradni.

FORMA POMOCY

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia Pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie Zespołu Leczenia Środowiskowego lub w trybie wizyt domowych.

W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:

    - diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,
    - leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne,

W ofercie mieszczą się również:

    - organizacja systemu wsparcia w środowisku Pacjenta,
    - wsparcie dla młodych osób po przebytej psychozie,
    - wsparcie dla rodzin Pacjentów,
    - konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

PRZYJĘCIA do ZESPOŁU LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Do Zespołu Leczenia Środowiskowego Pacjent z prośbą o objęcie opieką może zgłosić się samodzielnie, zgłoszenia może dokonać również lekarz prowadzący Pacjenta z Poradni Zdrowia Psychicznego lub z Oddziału Całodobowego, a także rodzina Pacjenta lub pracownik opieki społecznej.

Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą Pacjenta, po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez lekarza psychiatrę.

Decyzja o przyjęciu do Zespołu Leczenia Środowiskowego nie jest uzależniona od skierowania, które w przypadku przystąpienia do ZLŚ nie jest wymagane.

W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO tym samym w Zespole Leczenia Środowiskowego nie leczymy Pacjentów:

    - posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej      (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia),
    - niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej      sprawy bytowe,
    - uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
    - których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
    - którzy nie wyrażają zgody na leczenie.

ZAPISY oraz INFORMACJE DODATKOWE